Detaljregulering for del av Østre Løktene, Tvedestrand kommune

DETALJREGULERING FOR DEL AV ØSTRE LØKTENE, GNR./BNR. 80/91, 118, 124,129, 130, 149 og 161, TVEDESTRAND KOMMUNE, VARSEL OM IGANGSETTING AV
PLANARBEID

 

Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering iht. plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl § 12-3.

Planområdet
Østre Løktene ligger i Lyngørfjorden, nord for Askerøya. Planområdet er fordelt på 3 ulike områder med til sammen 6 grunneiere, se vedlagt oversiktskart og kunngjøringskart. Planområdet er på ~56 daa. Planområdet er i gjeldende kommuneplan vedtatt 07.02.2017, avsatt til eksisterende byggeområde for fritidsbebyggelse. I kommunedelplan for kystsonens byggeområder er Løktene (område 26) avsatt til fritidsbebyggelse. Arealet i sjø er vist som bruk og vern av sjø og vassdrag. Det foreligger to reguleringsplaner for fritidsboliger på Østre Løktene i dag. I tillegg er en tredje plan under utarbeidelse.

Formålet med planleggingen
Hovedformålet med planen er å lage en detaljreguleringsplan for deler av Østre Løktene som legger til rette for 20-25 fritidsboliger med tilhørende båtplasser. Det er ønskelig å regulere inn båtbuer/sjøboder i planen. Det skal være enkel stiforbindelse til hyttene. Det er avklart i oppstartsmøte at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter pbl. § 12-3 tredje ledd, jf. § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Stein Oscar Westerheim, som står som representant for til sammen 7 gnr/bnr. Stærk & Co as er ansvarlig for planleggingen.

Merknader til oppstartsmeldingen
Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 29.01.2020 til Stærk & Co as, Havnegaten 1, 4836 Arendal, eller per e-post: gm@staerk.no
Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Stærk & Co. a.s., v/ Guro Marie Mykland Marvik, tlf. 95912106, e-post: gm@staerk.no

Videre saksgang
Etter at meldingsfristen er ute vil merknader og innspill bli gjennomgått. Selve planforslaget vil så bli utarbeidet og oversendt kommunen for saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir reguleringsplanen lagt ut til offentlig ettersyn og det gis anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.

 

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no