Arealplanlegging

Arealplanlegging styres av plan- og bygningsloven og utføres både på et overordnet nivå og på et detaljert nivå. Kommuner planlegger på et overordnet nivå som sikrer langsiktighet og bærekraftig arealdisponering innenfor sin kommune. For private og offentlige aktører er det et nødvendig verktøy for å gjennomføre bestemte utbyggingsprosjekter på et mer detaljert nivå.

Innenfor arealplanlegging kan vi tilby:

  • utarbeidelse av område- og detaljplaner omfattende utarbeidelse av reguleringsplankart, bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning hvis nødvendig (som arbeidsverktøy benytter vi Focus Arealplan).
  • utarbeidelse av temaer i forbindelse med konsekvensutredningsarbeid, både på overordnet nivå (kommuneplan) og på detaljnivå (reguleringsplan). Tema vi i sin helhet kan utrede er: friluftsliv, naturressurser (herunder jord- og skogbruk, utmarksressurser, vannressurser og georessurser), nærmiljø samt teknisk infrastruktur som vei, vann og avløp
  • ledelse og sammenstilling av konsekvensutredningsarbeidet
  • utarbeidelse av 3D-modeller som illustrasjon til arealplaner. (Vi benytter Novapoint Veg og Virtual Map til modelleringsarbeidet)
  • utarbeidelse av landbruksplaner
  • utarbeidelse av  ROS-analyser på et overordnet nivå.

Planlegging og prosjektering av boligfelt, hytteområder, feriesenter, småbåtanlegg, næringsområder, inkludert kjøpesenter samt områder for masseuttak er en sentral del av vår virksomhet. I tillegg utfører vi oppmåling – utsetting av tomter og veier samt innmåling av terreng etc.

Kontaktperson: Daglig leder Jan Lindland eller fagansvarlig Turid Hagelia Korshavn

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no